Wątroba jest tylko jedna – dbajmy o nią

PROFIL PACJENTA ZE STŁUSZCZENIEM WĄTROBY – KILKA SŁÓW O CZYNNIKACH RYZYKA

NAFLD, czyli niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby to schorzenie, w którego przebiegu dochodzi do nadmiernego odkładania się cząsteczek tłuszczu w hepatocytach [3]. Prowadzi to m.in. do wzrostu stresu oksydacyjnego w ich obrębie, a tym samym rozwoju zapalenia, które u 7-30% osób ze stłuszczeniem może przejść w bardziej zaawansowane stadia stłuszczenia [,5]. Kto jest zatem najbardziej narażony na tego typu zmiany?

W kwietniu 2022 roku opublikowane zostały wyniki badania RESTORE, czyli obserwacyjnego i nieinterwencyjnego badania dotyczącego NAFLD przeprowadzonego wśród pacjentów będących pod opieką 95 gastroenterologów i 115 lekarzy ogólnych. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez lekarza i objęło m.in. 380 pacjentów [6].
Na podstawie danych zebranych z badania RESTORE zdefiniowano wśród osób biorących w nim udział profil osoby z NAFLD: :

 1. Pacjent posiada choroby współistniejące? Może być w grupie ryzyka.
  Zgodnie z wynikami badania wśród pacjentów z NAFLD objętych ankietą RESTORE znaczna część z nich dotknięta jest chorobami współistniejącymi.
  Najczęściej wśród ankietowanych stwierdzono: otyłość brzuszną (prawie 85% pacjentów z NAFLD miało też to schorzenie), dyslipidemię (75%), nadciśnienie (69%), zespół metaboliczny (56%) i cukrzycę (ponad 30%) [6].
  Co szczególnie ważne – tylko 3-4% pacjentów z NAFLD w badaniu RESTORE to pacjenci z prawidłową masą ciała [6].
 2. To, jaki styl życia prowadził pacjent miało wpływ na rozwój NAFLD
  Dane zebrane w trakcie badania RESTORE pokazują, że ponad 83% pacjentów, u których zdiagnozowano NAFLD prowadziło nieaktywny tryb życia. Dodatkowo blisko 80% chorych stosowało dietę bogatą w tłuszcze nasycone, a 31% pacjentów to osoby palące tytoń [6].

JAKIE OBJAWY NAJCZĘŚCIEJ ODCZUWAJĄ PACJENCI Z NAFLD?

Badanie RESTORE ujawniło też najczęstsze objawy i dolegliwości, jakie odczuwali pacjenci z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Są to przede wszystkim: 

 • Wzdęcia 
 • Ogólne osłabienie i zmęczenie 
 • Poczucie pełności w brzuchu i dyskomfort w jamie brzusznej
 • Bóle brzucha [6].

CO LEKARZE REKOMENDUJĄ JAKO TERAPIĘ W NAFLD?

Najczęściej rekomendowaną po zdiagnozowaniu NAFLD terapią przez ponad 90% lekarzy jest zmiana stylu życia (w tym utrata masy ciała i ćwiczenia fizyczne) [6]. Blisko 80% lekarzy zaleca dodatkową terapię farmakologiczną. Jedną z najczęściej wybieranych terapii wspomagających leczenie stłuszczenia wątroby były fosfolipidy niezbędne [6]. Dlaczego?

Fosfolipidy niezbędne  zawierające fosfatydylocholinę to bazowy składnik błon komórkowych m.in. hepatocytów, czyli komórek wątroby [7]. 

Rola, jaką odgrywają w wątrobie to przede wszystkim:

 • Współudział w pracy receptorów błonowych dla takich związków jak hormony czy komórki odpornościowe (fosfolipidy uczestniczą w regulacji i utrzymaniu transportu przezbłonowego tych związków, co pozwala im wywierać określony wpływ na funkcjonowanie wątroby) [7].,
 • Wsparcie wątroby w procesach usuwania tłuszczu z wątroby [7].

ESSENTIALE NAJLEPIEJ OCENIONYM LEKIEM W BADANIU RESTORE

Badanie RESTORE uwzględniało także rekomendacje i oceny lekarzy względem stosowanej farmakoterapii. Znaczna część z nich zaleca swoim pacjentom fosfolipidy niezbędne jako terapię uzupełniającą zmianę stylu życia. Warto też wiedzieć, że pod względem skuteczności, tolerancji wśród pacjentów i poprawy jakości ich życia lekarze najlepiej ocenili produkt Essentiale wśród leków stosowanych w terapii NAFLD [6].

W związku z tym warto w codziennej praktyce aptecznej pamiętać o produkcie leczniczym Essentiale Max. Essentiale Max zawiera aż 600mg (3-sn-fosfatydylo)choliny w 1 kapsułce. Może być stosowany w różnych schorzeniach wątroby, objawiających się m.in.: brakiem apetytu, uczuciem ucisku w prawym nadbrzuszu wywołanym nieprawidłową dietą, substancjami toksycznymi lub też w przebiegu zapalenia wątroby.[8]

Mgr. farm. Mateusz Jabłoński

Literatura:

 1. Romański Krzysztof, Wątroba, wydzielanie żółci a ksenobiotyki, Życie Weterynaryjne 2009, 84(12)
 2. Elijah Trefts, et.al., Curr Biol. 2017 November 06; 27(21):R1147-R1151
 3. Jerzy Jaroszewicz, et.al., Hepatologia – Rocznik Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Wydawnictwo Termedia 2018, Vol. 18
 4. Paulina Gulbicka, et.al., Współczesne terapie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2018, tom 9, nr 4, 168-174
 5. Dominika Maciejewska, et.al., Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) – epidemia XXI wieku, Dominika Maciejewska, Postepy Hig Med. Dosw (online), 2018; 72:659-670
 6. Marek Hatleb, et.al., Healthcare practitioners’ diagnostic and treatment practice patterns of nonalcoholic fatty liver disease in Poland: a cross-sectional survey, Eur J Gastroenterol Hepatol. 2022 Apr 1;34(4): 426-434
 7. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Niezbędne fosfolipidy, Terapia, 2014, nr 6(307), 13-15
 8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Essentiale Max 04/2022

MAT-PL-2201898-1.0-0.9/2022

ESSENTIALE MAX, 600 mg, kapsułki, twarde. Każda kapsułka zawiera: (Phospholipidum essentiale), fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę, 600 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy. Wskazania do stosowania: Essentiale Max jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak: brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę. Dzieci i młodzież Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podawania: kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając np. szklanką wody). Zasadniczo, nie ma ograniczeń czasowych co do czasu stosowania leku Essentiale Max, jednakże zalecany czas trwania leczenia powinien wynosić co najmniej 1-3 miesięcy. Długość leczenia może być także ustalona indywidualnie przez lekarza. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: stosowanie produktu leczniczego Essentiale Max nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu). W przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego produktem Essentiale Max jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie leczenia pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Należy poinformować pacjenta, że jeśli objawy ulegną nasileniu lub wystąpią inne niespecyficzne objawy powinien on zwrócić się do lekarza prowadzącego. Dzieci i młodzież Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Essentiale Max u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Oczyszczony olej sojowy może zawierać białko orzeszków ziemnych. W Farmakopei Europejskiej nie podano testu wykrywającego białko resztkowe. Ze względu na zawartość oleju sojowego produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne. Ten produkt leczniczy zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę dobową. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): może wystąpić reakcja alergiczna np. rumień, wysypka, pokrzywka i świąd skóry. Zaburzenia żołądka i jelit Częstość występowania nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, luźne stolce, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa. Informacji udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., tel.: 22 280 00 00. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji PLWMiPB nr 20844. {ChPL 09/2021}